talvikokous 10

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 15.1.2010 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aluksi muistettiin Tuomo Niskasta hänen täytettyään 60 vuotta

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,  tili- ja vastuuvapauden myöntämisen ajaksi § 7  puhetta johtaa Veikko Nurkkala

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Isokoski ja Jari Saviluoto, jotka  tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Esitettiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§                  Veikko Nurkkala vaihtui puheenjohtajaksi ko. pykälän ajaksi

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Juha Isokoski edelleen ja edesmenneen Taisto  Ainassaaren tilalle Leo Nieminen

10§                Valittiin tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Esitettiin lahtivajahankkeen suunnitelmat ja kustannusarvio

12§                Kokouksen päätös lahtivajahankkeesta:

  1. päätti lähteä mukaan lahtivajahankkeeseen ja viemään hanketta  eteenpäin suunnitellulla tavalla
  2. päätti hankkia tontin lahtivajaa varten
  3. päätti antaa johtokunnalle valtuuden hankkia rahoituksen

13§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

14§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

– pidetään toimihenkilöiden palkkiot entisenä  ( liite )

15§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen 10 € / vuosi, vuokrajäsen 20 € / vuosi,

– liittymismaksu vuokrajäseneltä 35 €

– talkoomaksu 25 € / kaksi vuotta

16§                Valittiin tarpeelliset jaostot ( katso liite )

17§                Hyväksyttiin jäsenhakemukset :

– Veli-Matti Varonen vuokrajäseneksi ehdolla että riittävä pinta-ala täyttyy

– Mika Ainassaari maanomistajajäseneksi omilla maillaan yht. 61,3 ha

– Ainassaari -Vuorinen Ulla vuokrajäseneksi Mika Ainassaaren mailla

– Sauli Lämsä vuokrajäseneksi Mikko Haapakosken mailla 50 ha

– Ari Vähäkangas vuokrajäseneksi Arja Pylvään 25 ha, Sanna Pylvään 6.8 ha ja Mikko Haapakosken 15 ha mailla

– Heikki Rättyä vuokrajäseneksi Hannu Rajaniemen  50 ha mailla

18§                Kalastuskiellon käsittely

– Esa Jylhä on pyytänyt suullisesti hänelle 19.9.2008 määrättyä kalastuskieltoa purettavaksi

Kokous päätti että

  1. Esa Jylhän kalastuskielto puretaan
  2. johtokunnalla on oikeus erottaa Esa Jylhä seuran jäsenyydestä ilman  seuran yleisen kokouksen päätöstä mikäli rikkomusta tapahtuu joko metsästys tai kalastus puolella

19§                Ei kirjattavaa

20§                Esitetään Riistanhoitoyhdistykselle haettavaksi yhteislupana ilveksen  pyyntilupia

21§                Muut asiat:

– johtokunta valmistelee hirvi-isännän kanssa uusittavaksi hirvi sääntöjä jotka hyväksyttäisiin seuran kesäkokouksessa

22§                Päätettiin kokous

Allekirjoitukset: