Pöytäkirjat

RMS pöytäkirjoja

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 6.8.2021 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nurkkala ja Veikko Nurkkala

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin metsästysajat: kyyhkynen, vesilinnut ja jänikset, valtion aikojen mukaan kuitenkin niin, että kyyhkystä saa metsästää 20.8 päivänä klo 12 alkaen. Vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.00 ja saa jatkua aamuisin klo 5.00.

Kanalinnustuksessa noudatetaan myöhemmin ilmoitettavan asetuksen mukaista aikaa. Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-25.12 välinen aika

6 Päätettiin saaliskiintiöt: kolme koiras teertä, metsäpyylle ja jäniksille ei rajoitusta, yksi fasaani kanakoirien kouluttajille

Metsäkauriille kuuden kappaleen seurakohtainen kiintiö enintään yksi / jäsen

Kokonaan rauhoitetaan metso, koppelo, naarasteeri, riekko, peltopyy ja kauris pukki

7 Päätettiin riistanhoitoalueet:

Majametsä, rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan savikolot, Tiili tehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaaren tien Ylivieskan puolelta 500 m rautatiehen saakka

8 Päätettiin vieraskorttien myymisestä:

kyyhkysen pyyntiin 10 €/ päivä, jossa jäsenen tai maanomistajan mukanaolo velvoite, vesilinnustus 30 € ajalle 20.8-31.8 välinen aika

jäniksen metsästykseen 10 € / päivä

pienpetolupaa annetaan seuran ulkopuolisille kanalinnun metsästyksen jälkeen

hirvenmetsästykseen 40 € / päivä, joka ei oikeuta saaliiseen

9 Jäsenhakemukset: Päätettiin hyväksyä seuran uusiksi jäseniksi Typpö Harri ja Jasmin Maijala, kumpikin seuran alueella asuvina

10 Muut asiat: annetaan koirakoe maastoja anomusten mukaan

nimettiin koirakokeisiin yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski ja ajokokeisiin Pentti Isokoski

valittiin Ville Alahäivälä seuran karhun pyynti johtajaksi ja varajohtajaksi Esko Saari

kaurisvastaavaksi nimettiin Mikko Jylhä

Raudaskylän metsästysseura ry                        Pöytäkirja

Aika: 07.08.2020

Paikka: Vasamaja

Läsnä: 15

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla olevat jäsenet kirjassa.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä ja sihteeriksi Mikko Jylhä.

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Valittiin Jani Pennanen ja  Tuomo Löytynoja

 1. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

 1. Päätetään metsästysajat

Johtokunnan esitys kyyhky 10.8.-16.8. ja jatkuu edelleen 20.8.

Vesilinnun metsästys alkaa klo 5.00 ja päättyy 22:30

Metsäkanalinnun pyynti valtion esityksen mukaisesti.

Tehtiin esitys, että kyyhkyn pyynnissä ei taukoa.

Suoritettiin äänestys kyyhkyn metsästyksestä, johtokunnan esitys 0,  kokouksen esitys  11.

 1. Päätetäään saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit.

Kolme koirasteertä ja metsäpyylle ja jänikselle ei rajoituksia. metsäkauriille 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin, että enintään 1 kpl / jäsen. Lupa koskee naarasta ja vasaa. Pyyntitilanne tulee  varmistaa seuran sihteeriltä

Tuli esitys, että lintukoiran koulutuksessa sallittaisiin yhden fasaanin pyynti, esitykselle ei ollut vastustusta joten se hyväksyttiin.


Kokonaan rauhoitettu naarasteeri,koppelo, fasaani,metso ja peltopyy. Koirankoulutukseen sallitaan yhden fasaanin kiintiö koko kaudella.

 1. Riistanhoitoalueet ja muuta rajoitukset

Riistanhoitoalueina: Majametsä, rajoittuen Vasamanojaan ja metsäteihin. Laurilan montut. Juha Isokosken montut Tiilitehtaan vieressä.

Leevi Hannula on vaatinut metsästyskiellon Ojasaareen, joka rajoittuu Ojasaarentien Ylivieskan puoli 500 m tiestä rautatiehen saakka

Riistanhoitoalueilla sallitaan jäniksen metsästys riistalintujen pyynnin jälkeen ja hirvenpyynti koko kauden.

 1. Vieraskorttien hinnat ja myyntiperusteet

Kyyhky 10€/päivä, jäsenen tai maanomistajan läsnäolovelvoite

Vesilinnustus 30 € 20.8 -31.8 välinen aika

Jänis, 10€/päivä, kolme jäniksen kiintiö.

Hirven metsästys 40€/päivä, lupa ei oikeuta saaliiseen.

Pienpedot  1.11 alkaen ilmainen lupa, josta tulee ilmoittaa osallistujat sihteerille

 1. Jäsenhakemukset

Hyväksyttiin uudet jäsenet:

Jouni Pelkonen seuran alueella asuvana.

Janne Koponen seuran alueella asuvana.

Sanna Sinihalme seuran alueella asuvana.

 1. Muut asiat:

Yhdeksän hirven pyyntikiintiö.

Kaksi karhulupaa yhteislupakiintiössä. Ilmoitus halukkuudesta sihteerille.

Huhtasaaren pyyntitilanne. Maanomistaja vuokrannut alueen ulkopuolisille. Seuran jäsenillä ei alueella metsästysoikeutta.

Koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski

Seuran jäsenillä velvoite seurata luvatonta metsästystä.

Seuran jäseniä kehotetaan keräämään hylsyt ja roskat.

Toivotaan hirville nuolukiviä.

Toivottiin vesialueiden kunnostamista vesilinnuille.

 

Päätettiin kokous klo 19.47

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 26.1.2020 klo 13.00

paikalla 16 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Nurkkala ja Mikko Jylhä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta ( liite )

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin Ville Alahäivälä johtokunnan puheenjohtajaksi

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Tomi Vauhkala ja Heikki Rapo jatkamaan johtokunnassa sekä Esko Saari johtokuntaan Ville Alahäivälän tilalle loppukaudeksi

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten ( liite )

12 Toimikauden tulo-ja menoarvion käsittely

– lahtivajan kynnysrahan osalta johtokunnan esitys oli ,että kynnysrahaa alennetaan vuosille 2020-2022 700 € ja vuosille 2023-2025 500 € ja vuodesta 2026 eteenpäin summa olisi pysyvästi 300 €

– kokouksessa Timo Nurkkala esitti, että kynnysraha alennetaan vuosille 2020-2022 500 € ja sen jälkeen pysyvästi 300 €

– koska oli tehty johtokunnan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä ja esitti kädennosto äänestystä

– äänestyksen tulos oli että johtokunnan esitys sai 4 ääntä ja vastaesitys sai 10 ääntä

– äänestykseen ei osallistunut 1 jäävi eikä 1 alaikäinen

– kokouksen päätökseksi tuli että lahtivajan kynnysraha laskee vuosille 2020 – 2022 500 euroon ja vuodesta 2023 pysyvästi 300 euroon ja kynnysraha alenee myös niiden osalta joilla maksu on kesken

– muutoin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa

– talousarvio, hirvitilit, kynnysrahat ja kiinteistövero tiedot liitteenä

13 Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen-ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €, vuokrajäsen 30 €, liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 € ja talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 €/ 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16 Ei kirjattavaa

17 Kannustetaan jäseniä osallistumaan henkilökohtaisesti riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

18 Esitetään ammunnanvalvoja koulutuksen järjestämistä

19 Muut asiat: keskusteltiin seuran perustamisen 60 juhlavuoden järjestämisestä, johon otetaan vastaan ehdotuksia ja ideoita

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Kesäkokous Vasamajalla la 3.8.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Timo Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 18 osallistujaa.

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkysen pyynti 10.8 – 12.8 välinen aika jatkuen 20.8. klo 12.00
 • kanalinnustus myöhemmin julkaistavan asetuksen mukaan

 • jänis asetuksen mukaan

 • vesilinnustuksen pyynti tulee päättyä iltaisin 22.30 ja saa jatkua aamuisin klo 5.00

 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-25.12

 • joulurauha asiassa jouduttiin äänestämään, koska kokouksessa tehtiin esitys johtokunnan esitystä vastaan eli 26.12 päivä pitäisi poistaa rauhoituksesta.

 • äänet jakaantuivat niin, että johtokunnan esitystä kannatti 6 ja kokouksen esitystä 7.

6 Saaliskiintiöt:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso

 • metsäpyylle ja jäniksille ei rajoitusta

 • metsäkauriille 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että enintään 1 kpl / jäsen. Lupa koskee naarasta ja vasaa. Pyyntitilanne tulee varmistaa seuran sihteeriltä

 • kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy, fasaani ja kauris pukki

7 Riistanhoitoalueet:

 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, Vasama ojaan ja puusähkölinjaan

 • riistanhoitoalueilla saa metsästää hirveä koko kauden ja jäniksiä kanalinnun pyynnin jälkeen

 • Leevi Hannula on vaatinut metsästyskiellon Ojasaareen, joka rajoittuu Ojasaarentien Ylivieskan puoli 500 m tiestä rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

 • kyyhkynen 10 € / päivä, jolla isännän mukanaolovelvoite

 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika

 • jäniksen metsästys 10 € / päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö

 • hirven metsästys 40 € / päivä, lupa ei oikeuta saaliiseen

 • pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa kanalinnun metsästyksen jälkeen

9 Jäsenhakemukset:

 • hyväksyttiin Teemu Nurkkala vuokrajäseneksi Leevi Isokosken mailla 30 ha

10 Muut asiat:

 • Konttapirtin myynnin jatkon osalta Ville Alahäivälä laittaa facebook ilmoituksen kuvien kanssa

 • puheenjohtaja selvitti Huhtasaaren vesilintualueen pyyntitilannetta

 • todettiin Leevi Hannulan vaatima metsästyskielto alue

 • nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin

 • velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

 • puheenjohtaja toi esille seuran jäsenrekisterin ylläpidon ja toivoi, että kaikki jäsenet päivittäisivät tietonsa seuran kotisivuilla

 • puheenjohtaja selosti tämän hetken susitilannetta seuran alueella

 • karhun metsästykseen lähtijöiden tulee ilmoittautua Ville Alahäivälälle 19.8 mennessä

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 27.1.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen alussa jaettiin seuran muistoviirit Jussi Turuselle, Antti Hurmelinnalle ja Tomi Vauhkalalle sekä Leo Niemiselle (ei paikalla).

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 jäsentä.

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Antti Hurmelinna

4§ Hyväksyttiin kuluneen vuoden toimintakertomus

5§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§ Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§ Valittiin johtokunnan erovuoroiset Juha Isokoski uudelleen ja Leo Niemisen tilalle Ville Alahäivälä

9§ Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

10§ Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma uudelle toimikaudelle

11§ Hyväksyttiin uuden toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§ Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suruus

13§ Valittiin tarpeelliset jaostot

14§ Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet

Mikko Jylhä seuran alueella asuvana ja Pasi Peltokorpi vuokrajäseneksi Heikki Saaren mailla 30 ha

15§ Konttapirtin myynti / siirto

 • Konttapirtin vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä maja pitää siirtää tai purkaa pois
 • johtokunnan esityksen pohjalta vuosikokous päätti majan myynnistä ja antaa johtokunnalle valtuudet myydä maja sekä hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset
 • tarjouksen jättöaika päättyy 31.5.2019 ja ilmoitus julkaistaan netissä ja mahdollisesti paikallisessa sanomalehdessä

16§ Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa jokainen edustaa henkilökohtaisesti

17§ Riistanhoitoyhdistykseltä toivotaan ammunnanvalvoja koulutusta Ylivieskaan

18§ Muut asiat:

 • todettiin seurasta eronneet tai poistuneet jäsenet
 • keskusteltiin SRVA-tilanteesta ja miehityksestä sekä kuultiin ajankohtainen susitilanteen kartoitus
 • esitettiin yhteisluvan uudistetut karhunpyynti säännöt
 • seuran puheenjohtaja selosti omariistan tilanteen sekä seuran jäsenrekisteriin liittymisen
 • vahvistettiin susien pannoitus tilanteeseen kielteinen suhtautuminen
 • seuran johto velvoitettiin käymään selventävät neuvottelut Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa Huhtasaaressa olevan savenottoalueen vuokratilanteesta

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 3.8.2018 klo 20.00

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jaakko Isokoski, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jäseniä paikalla 15

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys ja samassa yhteydessä vietettiin hiljainen hetki Esa Jylhän poismenon muistoksi

5§ Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

 • kyyhkynen 10.8 -12.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00
 • jänis ja rusakko asetuksen mukainen aika
 • kanalinnustus myöhemmin ilmoitettavan asetuksen mukainen aika
 • vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 5.00
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika

6§ Saaliskiintiöt ja rajoitukset:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso, metsäpyylle ei rajoitusta
 • jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
 • metsäkauris, 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin enintään 1 kpl / jäsen. lupa koskee naarasta ja vasaa
 • kaurispyynnin yhteyshenkilönä toimii Juha Isokoski, jolta tulee varmistaa lupien käyttöaste
 • kokonaan rauhoitettuna on koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio
 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, puusähkö linjaan ja Vasama ojaan
 • riistanhoito alueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnustuksen jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit ja myyntiperusteet:

 • kyyhkynen 10 € päivä jossa on jäsenen mukana olo velvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika
 • jänis ja rusakko 10 € päivä jossa yhden kappaleen päiväkohtainen kiintiö
 • hirvenmetsästys 40€ päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa kanalinnustuksen päätyttyä

9§ Konttapirtin jatkosuunnittelu:

 • puheenjohtaja selvitti taustat majan ja saunan siirrolle koska vuokrasopimus päättyy
 • kokous valtuutti pyytämään ns. avaimet käteen mukaisen tarjoukset molempien rakennusten siirrosta nykyisen Vasamajan viereen

10§ Jäsenhakemuksia ei ole tullut

11§ Muut asiat:

 • puheenjohtaja selvitti kokoukselle henkilötieto- ja jäsen rekisterin ylläpidosta ja mitä tietoja rekisteri sisältää
 • hyväksyttiin rekisterin käyttöönotto
 • peräkärryn katoksen rakennustalkoot pidetään 25 ja 26.8
 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin
 • nimettiin koirakokeiden yhteyshenkilöt, hirvikokeet Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto, ketunpyyntiin Ari Vähäkangas
 • edellytetään seuran jäseniä valvomaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Vasamajalla la 27.1.2018 klo 12.00

kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Kalevi Leppikankaalle

kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

asiakohdan 7 ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Markus Marjakangas, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksytiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta jotka hyväksyttin

7§ Veli-Heikki Moilanen vaihtui puheenjohtajaksi

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Puheenjohtajan vaali

kokouksessa nousi esille kaksi nimeä puheenjohtajaksi, Kaisa Sipilä ja Esko Saari koska oli tehty kaksi henkilöesitystä, niin puheenjohtaja totesi,

että suoritetaan suljettu lippuäänestys suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 ääntä ja ne jakaantuivat seuraavasti

Esko Saari 18 ääntä ja Kaisa Sipilä 8 ääntä

puheenjohtaja totesi Esko Saaren tulleen valituksi seuran puheenohtajaksi

9§ Valittiin johtokunnasta erovuorossa oleva Veikko Nurkkala uudelleen ja Paavo Hannulan tilalle Antti Kaikkonen

10§ Valttiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

( liite )

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymismaksuksi vuokrajäseniltä 100 € ja jäsenmaksut maanomistajajäseniltä 20 € ja vuokrajäseniltä 30 €

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot

( liite )

15§ Jäsenhakemukset:

hyväksyttiin Joni Isokoski ja Juho Isokoski maanomistajajäseniksi Juha Isokosken mailla

16§ Metsästäjäliiton jäsenyyttä ei päätetty hakea

17§ Ei kirjattavaa

18§ Ei tehty esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§ Muut asiat: todettiin seurasta eronneet ja edesmenneet jäsenet 7 kpl

( liite )

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla la 5.8.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettin seuran viiri Eero Joenväärälle hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta riistanhoitotyöstä pienpetojen pyytäjänä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Syrjälä ja Timo Nurkkala

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajat:
⁃ kyyhkynen 10-13.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
⁃ jänikselle valtion aika
⁃ kanalinnut asetuksen mukaan
⁃ vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa jatkua aamulla klo 5.00
⁃ joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-26.12

6§ Päätettiin saaliskiintiöt:
⁃ 1 koiras teeri
⁃ metsäpyylle ei rajoitusta
⁃ jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
⁃ kauris 3 kpl seurakohtainen kiintiö ja 1 kauris / jäsen, joka koskee naarasta ja vasaa, kaurispukki on rauhoitettu
⁃ kauriinpyynnissä tulee varmistaa ennen pyyntiä Juha Isokoskelta kauris saaliin tilanne
⁃ kokonaan rauhoitettuna metso, koppelo, naaras teeri, riekko, fasaani ja peltopyy

7§ Riistanhoitoalueet:
⁃ Valtion kolmio
⁃ kanalinnustukselta ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsätiet, puusähkölinja ja Vasamaoja, jossa sallitaan jäniksenmetsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit:
⁃ kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
⁃ vesilinnustus 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika
⁃ jänis 10 € päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
⁃ hirvenmetsästys 30 € päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
⁃ pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§ Hyväksyttiin seuran jäseneksi tulo muutos, jossa maanomistajajäseneksi vaaditaan 15 ha maata ja vuokrajäseneksi 30 ha vuokramaata
⁃ päätös tulee voimaan 5.8.2017 alkaen ja kumoaa aikaisemman 20 ha / 40 ha vaatimuksen

10§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
⁃ Niskanen Jukka vuokrajäseneksi Markus Niskasen maalla
⁃ Pesonen Jussi maanomistajajäseneksi Ari Pesosen maalla
⁃ Laakkonen Toni seuran alueella asuvana

11§ Suomen Metsästäjäliitonjäsenyys
⁃ asia siirrettiin tarkempaa selvitystä varten vuosikokouksen käsittelyyn

12§ Muut asiat:
⁃ annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen, mm. hirvikoe 25.11
⁃ koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto
⁃ kaurispyynnin yhteyshenkilö Juha Isokoski
⁃ sallitaan teräshaulit vain vesilintualueilla
⁃ velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan oman seuran aluetta luvattomalta metsästykseltä
⁃ velvoitetaan jäseniä pitämään alueet siistinä ja huolehtimaan ettei maastoon jätetä mitään sinne kuulumatonta

 

Allekirjoitukset:

 

 

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen aluksi hän selvitti ilveksen- ja hirvenmetsästyksen tilannetiedot sekä kertoi alueelle suunniteltujen tuulipuistojen mahdollisista rakentumisista.

Kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Martti Raudasoja ja Heikki Rapo jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Yhdistysen johtokunnan puheenjohtajan vaali:

Keskustelun kuluessa tuli esitykset ehdokkaista Esko Saari, Kaisa Sipilä ja Ville Alahäivälä

Koska oli tullut kolme henkilöesitystä puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan suljettu lippuäänestys

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Kaisa Sipilä 15, Esko Saari 7, Ville Alahäivälä 1 ja 1 ääni tyhjää

Vaalissa seuran puheenjohtajaksi kuluvalle toimikaudelle valittiin Kaisa Sipilä

9§ Yhdistyksen johtokunnan vaali:

Tomi Vauhkala valittiin johtokunnasta erovuorossa olevan Mikko Rättyän tilalle

Johtokunnan toinen erovuoroinen Antti Kaikkonen esitettiin jatkamaan ja toinen esitys oli Heikki Rapo.

Koska oli tehty kaksi esitystä, puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan

suljettu lippuäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Heikki Rapo sai 16 ääntä ja Antti Kaikkonen 7 yhden äänestäessä tyhjää.

Vaalissa johtokuntaan valittiin Heikki Rapo.

Kyseisen vaalin toisena ääntenlaskijana toimi Esa Isokoski Heikki Rapon ollessa esteellinen.

10§ Valitiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Rejo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut ( liite )

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15§ Ei uusia jäsenhakemuksia

16§ Ei esityksiä

17§ Ei esitystä

18§ Ei esityksiä

19§ Ei kirjattavaa

allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n kesäkokous Vasamajalla ma 8.8.2016 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§             Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§             Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Jylhä ja Markus Marjakangas, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§             Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 20 henkilöä

4§             Hyväksyttin kokoukselle työjärjestys

5§             Päätettiin metsästysajat:
kyyhkysen pyynti 10 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamulla ko 05.00
joulurauha kaikelta metsästyksetä 24 – 26.12 välinen aika
jänis 1.11.2016 alkaen ja päättyy 28.2.2017 , ajattaa saa 20.8.lähtien
kanalinnustus tulevan asetuksen mukaan

6§             Päätettiin kiintiöt ja rajoitukset:
jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
kanalinnuille 1 kpl koiras teeri, kaikki muut kanalinnut rauhoitetaan ml. peltopyy ja fasaani
1 kpl seurakohtainen kauriskiintiö, jolla saa kaataa joko yhden aikuisen naaras kauriin tai vasan, enen pyyntiä jäsenten on kysyttävä lupa yhteyshenkilöltä ( Juha Isokoski )

7§             Riistanhoitoalueet:
Valtion kolmio
kanalinnustukselta ns. teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin- puusähkö linjaan ja Vasamaojaan
riistanhoito alueilla on sallittu jäniksen pyynti ja hirven metsästys

8§             Vieraskortit:
kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolo velvoite
vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9 välinen aika
jänis 10 € päivä ja yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
hirven metsästys 30 € päivä joka ei oikeuta saaliiseen
pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11.alkaen

9§             Jäsenhakemus:
Pääkkönen Seppo hyväksyttiin jäseneksi seuran aluella asuvana

10§           Muut asiat
koemaastoja annetaan maastoanomusten mukaan
yhdyshenkilöt hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeissa Jari Saviluoto
karhun pyynnin yhteyshenkilöinä toimivat Ville Alahäivälä ja Matti Nikkola
kaurispyynnissä Juha Isokoski
teräshauleja saa käyttää vain vesilinnustuksessa
jäseniä muistutetaan valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekrjoitukset: