talvikokous 12

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Lahtivajalla pe 27.01.2012 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti rakennushankkeen etenemisestä ja seuran merkittävästä saavutuksesta toimitilan saamiseksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,

asiakohdan 7 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Tomi Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta        toimintavuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta   tilikaudelta, jonka perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen          vahvistamisesta

7§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

– tämän asiakohdan ajan puhetta johti Esa Isokoski

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Paavo Hannula sekä uutena Veikko Nurkkala

10§                Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§                Vahvistettiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen                                   20 €

– vuokrajäsen                                                30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen                    100 €

– riistanhoidon talkoomaksu                       40 € / 2 vuotta

14§                Valittiin jaostot

( liite )

15§                Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16§                Päätettiin Lahtivajan talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta

  1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
  1. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa 5 vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun

3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyn  talkoovelvoitteen 8 h / 160 €  hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan                  tulevan 1000 € summasta

  1. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettuna tarvittaessa 4 saman suuruiseen tasaerään

17§                Hyväksyttiin Riistanhoitoyhdistykselle tehtävä esitys hirvenkaatolupien  jakoperusteen muuttamiseksi pyyntilupa  / 1000 ha

18§                Ei tehty päätöstä Rhy:n kokouksesta poissa olevien jäsenten edustamisesta

19§                Muut asiat:

– tuotiin esille että koko riistanhoitoyhdistyksen hallitus on nyt erovuorossa  sekä Rhy:n vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Allekirjoitukset: