Yleinen

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 15.1.2010 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aluksi muistettiin Tuomo Niskasta hänen täytettyään 60 vuotta

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,  tili- ja vastuuvapauden myöntämisen ajaksi § 7  puhetta johtaa Veikko Nurkkala

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Isokoski ja Jari Saviluoto, jotka  tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Esitettiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§                  Veikko Nurkkala vaihtui puheenjohtajaksi ko. pykälän ajaksi

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Juha Isokoski edelleen ja edesmenneen Taisto  Ainassaaren tilalle Leo Nieminen

10§                Valittiin tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Esitettiin lahtivajahankkeen suunnitelmat ja kustannusarvio

12§                Kokouksen päätös lahtivajahankkeesta:

  1. päätti lähteä mukaan lahtivajahankkeeseen ja viemään hanketta  eteenpäin suunnitellulla tavalla
  2. päätti hankkia tontin lahtivajaa varten
  3. päätti antaa johtokunnalle valtuuden hankkia rahoituksen

13§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

14§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

– pidetään toimihenkilöiden palkkiot entisenä  ( liite )

15§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen 10 € / vuosi, vuokrajäsen 20 € / vuosi,

– liittymismaksu vuokrajäseneltä 35 €

– talkoomaksu 25 € / kaksi vuotta

16§                Valittiin tarpeelliset jaostot ( katso liite )

17§                Hyväksyttiin jäsenhakemukset :

– Veli-Matti Varonen vuokrajäseneksi ehdolla että riittävä pinta-ala täyttyy

– Mika Ainassaari maanomistajajäseneksi omilla maillaan yht. 61,3 ha

– Ainassaari -Vuorinen Ulla vuokrajäseneksi Mika Ainassaaren mailla

– Sauli Lämsä vuokrajäseneksi Mikko Haapakosken mailla 50 ha

– Ari Vähäkangas vuokrajäseneksi Arja Pylvään 25 ha, Sanna Pylvään 6.8 ha ja Mikko Haapakosken 15 ha mailla

– Heikki Rättyä vuokrajäseneksi Hannu Rajaniemen  50 ha mailla

18§                Kalastuskiellon käsittely

– Esa Jylhä on pyytänyt suullisesti hänelle 19.9.2008 määrättyä kalastuskieltoa purettavaksi

Kokous päätti että

  1. Esa Jylhän kalastuskielto puretaan
  2. johtokunnalla on oikeus erottaa Esa Jylhä seuran jäsenyydestä ilman  seuran yleisen kokouksen päätöstä mikäli rikkomusta tapahtuu joko metsästys tai kalastus puolella

19§                Ei kirjattavaa

20§                Esitetään Riistanhoitoyhdistykselle haettavaksi yhteislupana ilveksen  pyyntilupia

21§                Muut asiat:

– johtokunta valmistelee hirvi-isännän kanssa uusittavaksi hirvi sääntöjä jotka hyväksyttäisiin seuran kesäkokouksessa

22§                Päätettiin kokous

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran  kesäkokous Lahtivajalla pe 6.8.2010 klo 19.30

                      PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Mikko Kanerva

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Metsästysajat:

– kyyhkynen 10.8 – 15.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8.klo12.00

– kanalinnustus 10.9 – 15.10 välinen aika

– jäniksen metsästys 1.9 – 28.2. välinen aika

– Joulurauha kaikelta metsästykseltä 23.12 – 26.12

– vesilinnustus päättyy iltaisin klo 22.30. ja saa jatkua aamulla klo 5.00

6§                  Saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jänikselle ja metsäpyylle ei rajoitusta

– metsäkauriille 4:n kpl seurakohtainen kiintiö

– anotaan 2 kpl ilveksen pyyntilupia yhdessä yhteislupa porukalle

– metsäkauris pukkia ei saa ampua

– kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko ja peltopyy

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio, joilla sallitaan hirvenmetsästys koko kauden ja jäniksen- ja pienpetojen metsästys 1.11 alkaen

– ruokintapaikan ympäristö rauhoitetaan 200 m ruokinta-automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustus 30 € 20.8 – 30.9 välinen aika, joka ei oikeuta metsästykseen rautatie-joki- Riippusillantie ja Juolantie välisellä alueella

– jäniksen kausikortti 70 €  koko kausi ( enintään 7 kpl ) jolla kiintiö 5 jänistä

– jäniksen päiväkortti 6 € / päivä ja sallittu 16.10 jälkeen

– hirvenpyynnin vieraskortti 50 € / viikonloppu, joka oikeuttaa ampumiseen mutta ei oikeuta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

– vieraskortit ei oikeuta ajokokeissa kokeiden pitämiseen

9§                  Jäsenhakemus

– hyväksyttiin Maijala Jessica vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

10§                Lahtivajahankkeen talkoomaksun määrääminen

– päätettiin talkoomaksun hinnaksi 15 € / tunnilta

– maanomistajajäsenet vapautetaan talkoomaksusta

– konetyötunti katsotaan kolmen miestyötunnin arvoiseksi jäsenten  henkilökohtaisessa talkoovelvoitteessa

11§                Muut asiat

– annetaan koemaastoja koirakokeiden järjestämiseen kuitenkin niin että se ei aiheuta rajoituksia muulle metsästykselle

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöiksi

– hirvikokeet                       Matti Isokoski

– ajokokeet                          Pekka Lassila

– lintukokeet                       Jari Saviluoto

– kauriinmetsästys               Veikko Nurkkala

– ilveksen pyynti                 Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– kokeiden pitäminen pitää sopia aina ko. yhteyshenkilön kanssa

-riistakolmiolaskennan koordinoi Jari Saviluoto, Mikko Rättyä ja Matti  Nikkola

– Konttapirtin vuokraksi päätettiin 20 € / vrk

Allekirjoitukset:

Ensimmäiset hirvet pantiin orteen 9.10.2011.
Säilyntien varteen on rakenteilla kokoustila ja hirvien nylky- ja lihankäsittelytilat.
Rakentaminen v 2010 ja 2011 aikana.
Rakentaminen on edistynyt ja tilat on otettu käyttöön.

lahtivaja
Vasamajan esittely 18.8. 2012

Useampikin perhe lähti Ylivieskan keskustasta pyöräretkelle Raudaskylään Vasamajan tutustumiseen ja muutenkin metsästysharrastuksen pariin. . Aurinkoisen sään suosiessa vierailijoita riitti iltapäivän ajaksi hyvin sopivasti, kävijöitä oli lähes sata. Pihallahan oli kiva istua makkaraa syöden ja kahvia juoden. Uusi rakennus on hyvin sopiva vihreään metsämaastoon ainoastaan korkeahkot seinät erottuvat kauemmaksi. Rakennus on Raudaskylän metsästysseuran talkootyöllä aikaansaatu uusi kokoustila ja riistan käsittely laitos. Talkootöihin osallistui myös paikallisen maamiesseuran ja kyläyhdistyksen perheet. Talkootöitä tarvittiin n 6000 tuntia ja muutama jäsen tekikin n 350 h/hlö. Kustannusarvio oli hiukan vaille 200 t€ jossa pysyttiin aika hyvin. Ely-keskuksen rahoitus antoi mahdollisuuden toteuttaa tämä.

Rakennuksessa on 40 henkilön asianmukainen kokoustila välineineen sekä vastaavat kahvi- ja sosiaalitilat. Tiloja voivat käyttää myös seurojen ulkopuolisetkin. Riistan käsittelyyn on 18 m2 nylkytila, nostureineen ja vesipisteineen sekä hygieniavaatimusten mukainen veitsien desifiointikaappi. Nylkytilasta ruhot siirretään kattokiskojen avulla kylmiöön, jonka lämpötila saadaan laskettua jopa +3 asteeseen joten mitään kiirettä lihojen leikkaamiseen ei ole vaan se voidaan tehdä myös iltaisin sopivampana aikana.

Lihojen käsittelyyn on myös laitteita, liha/vannesaha, lihamylly sekä pakkausta helpottava vakumointilaite ja sopivan kokoinen vaaka lihojen annosteluun. Lihankäsittelyhuoneen lämpötilaa pitää nykyisin myös voida laskea alemmaksi kuin ulkolämpötila, siihen riittää +7 astetta. Henkilöstölle on tarpeelliset sosiaalitilat myös olemassa.

Rakennuksen ulkopuolellakin pitää huolehtia siisteydestä ja hygieniasta, nahkoja varten on oma katoksensa joka voidaan suojata vielä seinilläkin tarpeen mukaan, sekä jäteastiat luita ja muita riistajätteitä varten erikseen sekä varastotilat varusteille. Tilat riittävät useammankin seuran toimintaan.

Metsästysharrastusta oli nähtävissä ja kuultavissa myös kokoustilassa jossa nähtävillä kuvakertomukset tästä rakentamisesta, jäsenten metsästyskoirien esittelyä sekä riistalihan käsittelystä. Omakohtaista tekemistä oli vain makkaran paistaminen.

Vasamajan sijainti vähentää autoliikennettä metsäautoteillä syksyä kohti jopa 1500 km. Hirvikannan vaihtelu vaikuttaa tietenkin kaikkeen tekemiseen ja tänä syksynä hirvien määrä on aika matala verrattuna suurimpiin kaatomääriin, jolloin saatiin yli 60 eläintä syksyä kohti.

Majan isäntänä toimii Jorma Vauhkala,  puh  0503742927.

Jänis- ja vesilintukortteja myyvät Eero Isokoski p 0445402173, Pekka Lassila p 0405962930 ja kausikortteja Juha Isokoski p 0405839350.

Ylivieskassa, ABC-huoltamo Joutsentie ja Nivalassa Savenmaan liikkeessä.

Raudaskylässä, Juha Isokoski p. 0405839350